بی تردید، لباس در طول تاریخ همواره دومین نیاز بشر شمرده می شده است. این نیاز، هم اکنون با پیشرفت روز افزون صنعت نساجی و پوشاک و آمیخته شدن آن با صنعت مد، بعد تازه تری به خود گرفته است. با در نظر گرفتن این در آمیختگی و در عین حال با توجه به نیاز انسان های امروزی ، می توان گفت ، لباس در قرن حاضر تنها در نقش پوشش بدن نبوده است. بلکه تا حد بسیاری نشانگر شخصیت فرهنگی و اجتماعی هر فرد در سطح جامعه نیز می باشد. بدین ترتیب ، هرکس با بهره گرفتن از مجموعه ی لباس هایی که در اختیار دارد، علاوه بر اینکه می تواند یکی از نیاز های اساسی خورد را برطرف سازد، همزمان می تواند به عنوان خوش لباس ترین فرد در میان اطرافیان خود ظاهر شود.

فلسفه برند مکنو

گروه پوشاک مکنو در سال 1368 با درک نیاز جامعه به مقوله فوق و با هدف مطابقت دادن صنعت مد با سلیقه ایرانی و ارائه پوششی مناسب و درخور فرهنگ جامعه پا به عرصه وجود نهاد.